ŻABIA ŁĄKA

POLE NAMIOTOWE Drawsko Pomorskie
Zachodniopomorskie, Rzeka Drawa

"Długa chwila relaksu"

Polityka Prywatności

pole namiotowe drawsko

Polityka Prywatności
Pola Namiotowego
Żabia Łąka

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119 ze zm.; dalej: RODO), informuję, że:

 

§ 1 INFORMACJE OGÓLNE

 

1. Polityka prywatności Strony internetowej i portalu internetowego Pola Namiotowego ŻABIA ŁĄKA nie stanowi źródła obowiązków dla Osoby Odwiedzającej (w tym Gościa) i Klienta Pola. Ma ona charakter informacyjny, nie jest umową ani regulaminem.

 

2. Wszystkie wyrażenia i słowa zapisywane za pomocą wielkiej litery (np. Strona, Klient, Gospodarz itd.) należy rozumieć zgodnie z treścią Regulaminu Pola Namiotowego ŻABIA ŁĄKA.

 

3. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy niniejszą Polityką Prywatności a zgodami na przetwarzanie danych osobowych udzielonymi przez osobą fizyczną, podstawą prawną do określenia zakresu działań Administratora są dobrowolnie wyrażone zgody lub przepisy prawa, które znajdują zastosowanie w danej sytuacji faktycznej.

 

§ 2 ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Piotr Matusiak, adres: ul. Łąkowa 37A, 78-500 Drawsko Pomorskie (zwany dalej jako: Administrator).

 

2. We wszelkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych zachęcamy do kontaktu na wyżej wskazany adres.

 

3. Na wskazany adres można również przesyłać żądanie udostępnienia informacji o tym, jakie dane osobowe dotyczące Państwa osoby posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy.

 

4. Administrator informuje, że przechowuje korespondencję w celach statystycznych oraz w celu ulepszania systemu pomocy w zakresie RODO, a także w zakresie rozstrzygnięć reklamacyjnych i podejmowanych na podstawie zgłoszeń ewentualnych decyzji o interwencjach administracyjnych we wskazanym Portalu. Adresy oraz dane w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji w celu innym niż realizacja zgłoszenia, w szczególności nie będą używane do celów marketingowych i przekazywane osobom trzecim.

 

5. W przypadku kontaktu z Administratorem w celu dokonania konkretnych czynności (np. złożenia reklamacji), Administrator może ponownie zwrócić się do danej osoby o przekazanie danych, w tym danych osobowych, np. w postaci imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, celem potwierdzenia jej tożsamości i umożliwienia zwrotnego kontaktu w danej sprawie oraz wykonania żądanej czynności. Podanie tych danych nie jest obowiązkowe, lecz może być niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, które interesują daną osobę.

 

6. Jeżeli wyraziłeś dodatkową zgodę na używanie przez nas plików cookies (ciasteczek), administratorami danych uzyskanych na podstawie Państwa aktywności w Internecie mogą być również nasi zaufani partnerzy.

 

§ 3 POZYSKIWANIE DANYCH I CEL ICH PRZETWARZANIA

 

1. Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej: RODO) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, w czasie przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

 

2. Zgodnie z treścią wskazanych aktów prawnych, za dane osobowe uznaje się informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

 

3. Zapewniamy, że pozyskane od Państwa dane są poufne, bezpieczne i przetwarzane wyłącznie wtedy, gdy jest to konieczne. Przetwarzamy dane zgodnie z prawem, w sposób rzetelny i przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą. Przetwarzamy tylko takie dane i tylko o takiej treści, które są niezbędne z uwagi na prawnie uzasadniony cel, czyli powód przetwarzania. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Stosujemy odpowiednie i adekwatne środki bezpieczeństwa i stan wiedzy technicznej w celu ochrony danych osobowych przed przypadkową utratą oraz nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem, zmianą, czy ujawnieniem. Dane osobowe przechowujemy w sposób umożliwiający identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. Administrator pozyskuje informacje o danych osobowych w następujący sposób:

 

  1. poprzez dokonanie zakupu (system rezerwacji) przez Klienta;
  2. poprzez rejestrację na Stronie Internetowej;
  3. poprzez dobrowolną subskrypcję usługi newslettera;
  4. poprzez dobrowolnie wprowadzone informacje w wiadomości e-mail, w chacie, lub pozostawienie danych w celu zamówienia rozmowy;
  5. poprzez przesłanie reklamacji, wniosku, zapytania lub pisma o innym charakterze;
  6. poprzez dobrowolnie wprowadzone informacje w wiadomości e-mail przesłanej w związku z chęcią nawiązania współpracy;
  7. poprzez zamieszczenie opinii o produkcie;
  8. poprzez komunikatory internetowe (Facebook Messanger, WhatsApp, Telegram, SMS, itp.);
  9. poprzez rejestrację cyfrową (foto, wideo i audio) w trakcie pobytu na Polu Namiotowym ŻABIA ŁĄKA;
  10. poprzez pliki cookies, piksele lub podobne technologie internetowe.

 

4. Informujemy, że cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratora wynika ze zgody Osoby Odwiedzającej Stronę Internetową lub Klienta lub przepisów prawa oraz w wybranych przypadkach jest doprecyzowywany w wyniku działań podejmowanych przez te osoby na Stronie Internetowej lub w ramach innych kanałów komunikacji.

 

5. Podanie danych osobowych przez Osobę Odwiedzającą lub Klienta Pola Namiotowego jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu skorzystania z określonych funkcjonalności Pola Namiotowego (np. skorzystania z formularzy kontaktowych, korzystania z kanałów komunikacji Mediów Społecznościowych, itp.).

 

6. Każdorazowo zakres wymaganych danych do zawarcia odpowiedniej umowy wskazany jest uprzednio w Zleceniu (oznaczamy dane, których podanie jest konieczne do zawarcia umowy/skorzystania z określonej funkcjonalności), w ramach innych kanałów komunikacji z Osobą Odwiedzającą lub Klientem lub w Regulaminie. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości skutecznego skorzystania z funkcjonalności Strony Internetowej, np. brak możliwości złożenia rezerwacji.

 

7. Państwa dane osobowe są pozyskiwane przez Administratora w następującym celu:

 

Cel przetwarzania: Prowadzenie statystyk.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Prawnie uzasadniony cel, jeśli istnieje: Posiadanie informacji o statystykach prowadzonych przez nas działań, co pozwala nam na usprawnienie prowadzonej przez nas działalności gospodarczej.

 

Cel przetwarzania: Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Prawnie uzasadniony cel, jeśli istnieje: Prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność.

 

Cel przetwarzania: Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w tym profilowanie.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym działania te ze względu na inne obowiązujące przepisy, w szczególności Prawo telekomunikacyjne i Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prowadzone są jedynie na podstawie posiadanych zgód (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Prawnie uzasadniony cel, jeśli istnieje: Prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność z wykorzystaniem adresów e-mail. Prezentowanie reklam, dostosowywanie rabatów i promocji.

 

Cel przetwarzania: Zamieszczenie opinii.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Prawnie uzasadniony cel, jeśli istnieje: Badanie satysfakcji z produktów.

 

Cel przetwarzania: Obsługa zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem chatu, wiadomości e-mail, reklamacji, innych wniosków.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO; art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Prawnie uzasadniony cel, jeśli istnieje: Udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem chatu lub w innej formie, w tym przechowywanie newralgicznych wniosków i udzielonych odpowiedzi celem zachowania zasady rozliczalności. Obsługa wniosków, udzielenie odpowiedzi na reklamacje konsumenckie. Dochodzenie roszczeń, w tym od osób trzecich, obrona przez nimi.

 

Cel przetwarzania: Obsługa Konta Klienta.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Prawnie uzasadniony cel, jeśli istnieje: Zawarcie i realizacja Umowy o Świadczenie Usług (Konto) lub podjęcie działań na żądanie przyszłego Klienta przed jej zawarciem.

 

Cel przetwarzania: Zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Prawnie uzasadniony cel, jeśli istnieje: Zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży lub podjęcie działań na żądanie przyszłego Klienta przed jej zawarciem.

 

Cel przetwarzania: Archiwizacja dokumentów sprzedażowych.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Prawnie uzasadniony cel, jeśli istnieje: Wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów, np. podatkowych i rachunkowych, zwłaszcza w przypadku umów odpłatnych.

 

9. W przypadku pełnoletniego Klienta lub pełnoletniej Osoby Odwiedzającej Stronę Internetową, za jego dodatkową zgodą, Dane Osobowe mogą być przetwarzane również w celu prezentowania, tworzenia, przyznania, i realizacji dedykowanych danemu Klientowi reklam, ofert lub promocji (rabatów) dotyczących produktów lub usług Administratora i jego partnerów, w możliwie wysokim stopniu dostosowanych do jego preferencji (profilowanie), w wyniku zautomatyzowanego podejmowania decyzji, mogące wywołać wobec niego skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływać, np. poprzez dedykowany wyłącznie takiej osobie krótkoterminowy rabat na konkretny produkt, który niedawno przeglądała w naszą Stronę Internetową (opcja niedostępna dla osób, które nie są pełnoletnie lub są pełnoletnie ale nie wyraziły na takie działanie zgody).

 

10. Newsletter. Jeżeli chcą Państwo zapisać się do naszego newslettera, należy przekazać nam obowiązkowo swój adres e-mail oraz imię za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by korzystać z usługi newslettera.Dane przekazane nam podczas zapisu do newslettera są wykorzystywane w celu przesyłania Państwu newslettera, w którym informujemy Państwa o działaniach firmy, aktualnej kolekcji, promocjach i rabatach. Podstawą prawną przetwarzania w tej sytuacji jest Państwa dobrowolna zgoda wyrażona podczas zapisywania się do newslettera.Państwa dane są w tym przypadku przetwarzane w celu cyklicznego przesyłania newslettera, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Państwa zgoda wynikające z chęci otrzymywania usługi.

Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania, co spowoduje trwałe usunięcie Państwa danych z bazy. Ponadto, w każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w bazie newsletterowej, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera. Przysługuje Państwu również prawo do przenoszenia danych, zawartych w art. 20 RODO.

Baza danych newslettera jest w odpowiedni sposób zabezpieczona przez Administratora. Newsletter jako baza danych obsługiwany jest poprzez podmiot zewnętrzny. W wysyłanych wiadomościach mailowych znajdują się odnośniki do ukrytych obrazków (tzw. piksel śledzący). Oprócz jego podstawowej funkcji, jaką jest liczenie  otwarć maila, opcjonalnie służy on również do identyfikacji Klienta i prowadzenia działań marketingowych.

 

11. Kontakt e-mailowy / kontakt przez formularz strony. Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej / formularza kontaktowego, przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać z nami kontakt.Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Państwem, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z chęci skontaktowania się z nami. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta jednakże będzie to termin nie dłuższy niż 5 lat. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłaś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy.

 

12. Opinie. Chcąc dodać swoją opinię o produkcie lub naszym wpisie, musisz skontaktować się ze sprzedawcą lub odpowiedzieć na otrzymaną przez niego wiadomość z prośbą o wystawienie opinii.Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu umożliwienia zamieszczania Opinii, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z chęci zamieszczania swojego wpisu na naszej stronie internetowej.Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania opinii na stronie internetowej, chyba, że wcześniej poprosisz o usunięcie opinii, co spowoduje usunięcie Twoich danych związanych z opinią z bazy.

W każdej chwili możesz sprostować swoje dane w opinii, jak również zażądać ich usunięcia. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych,  zawartych w art. 20 RODO.

 

13. Konto Klienta / Profil SoMe. Konto Klienta / Profil SoMe na naszej Stronie Internetowej jest tworzone wraz ze złożeniem Zamówienia lub Rezerwacji przez Sprzedawcę / Administratora. W toku tego procesu przekazujesz nam swój adres e-mail oraz imię i nazwisko, numer telefonu. Jest to niezbędne w celu korzystania z treści cyfrowych. Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu prowadzenia Konta Klienta / Profilu Klienta, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z chęci jego założenia.Dane będą przetwarzane przez czas posiadania Konta Klienta, chyba że wcześniej poprosisz o jego usunięcie, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy.

W każdej chwili możesz sprostować swoje dane przypisane do Konta Klienta, jak również zażądać ich usunięcia. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych,  zawartych w art. 20 RODO.

 

§ 4 KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Administrator danych osobowych może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:

 

  1. dane osobowe podane w formularzu przy rejestracji Konta Klienta / Profilu Klienta, składaniu Zamówień na Stronie Internetowej, w szczególności: adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu;
  2. dane osobowe uzupełnione przez użytkownika podczas korzystania z Konta Klienta / Profilu Klienta, w szczególności: imię i nazwisko; adres e-mail; adres zamieszkania [ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj], a w przypadku Klientów niebędących konsumentami dodatkowo nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej [NIP];
  3. dane osobowe niezbędne do złożenia zamówienia / rezerwacji, w szczególności: imię i nazwisko; adres e-mail; numer telefonu kontaktowego; adres zamieszkania [ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj], a w przypadku Klientów niebędących konsumentami dodatkowo nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej [NIP];
  4. dane osobowe podane w celu korzystania z newslettera, podane podczas korzystania z chatu, zamieszczania opinii, zamawiania kontatku oraz przesyłane za pośrednictwem e-mail; czy przekazywane podczas składania reklamacji, skarg lub wniosków, w szczególności: imię i nazwisko; adres e-mail; numer telefonu kontaktowego; adres [ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj], numer rachunku bankowego;
  5. dane osobowe podane w celu wzięcia udziału w konkursach/akcjach promocyjnych: imię i nazwisko; adres e-mail; numer telefonu kontaktowego; adres zamieszkania [ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj];
  6. inne dane w szczególności uzyskane w oparciu o aktywność Klienta w Internecie, w tym uzyskane za pośrednictwem Strony Internetowej, Mediów Społecznościowych lub innych kanałów komunikacji z Klientem, z wykorzystaniem cookies i podobnych technologii.

 

§ 5 ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez naszych partnerów i podwykonawców, czyli podmioty, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu na Państwa rzecz usług. Wedle naszej wiedzy, wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

 

2. Państwa dane osobowe Administrator może przekazywać:

 

  1. organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków;
  2. W przetwarzaniu danych osobowych w ograniczonym zakresie mogą brać udział partnerzy Administratora, w szczególności którzy technicznie pomagają sprawnie prowadzić Sklep Internetowy (np. wspierają nas w wysyłaniu wiadomości e-mail, a w przypadku działań reklamowych – także w kampaniach marketingowych), dostawcy usług hostingu lub usług teleinformatycznych, przewoźnicy lub pośrednicy realizujący przesyłki Zamówień, podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą w Sklepie Internetowym, firmy, które serwisują oprogramowanie, wspierają Administratora w kampaniach marketingowych, jak również dostawcy usług prawnych i doradczych oraz księgowość zewnętrzna;
  3. ponadto możemy udostępniać dane w pełni zanonimizowane (takie, które nie mogą Państwa zidentyfikować) podmiotom, z którymi współpracujemy.

 

3. W ramach działalności marketingowej (reklamowej) Administrator korzysta z usług podmiotów trzecich, które stosują na Stronach Internetowych pliki cookies, piksele lub funkcje marketingowe zbliżone do cookies. Katalog tych podmiotów został szczegółowo wskazany w § 8 niniejszej Polityki.

 

§ 6 ARCHIWIZACJA DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Administrator będzie przechowywać Państwa dane osobowe jedynie tak długo, jak jest to niezbędne dla celów określonych w niniejszej Polityce prywatności i/lub w celu spełnienia wymogów prawnych i regulacyjnych. Po tym okresie Administrator bezpiecznie usunie Państwa dane osobowe.

 

2. Dane przechowujemy przez okresy wskazane poniżej:

 

  1. Dane powiązane z procedurą sprzedaży: 8 lat
  2. Dane dla celów marketingowych: W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania.
  3. W przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu – do czasu wniesienia sprzeciwu.
  4. Dane przekazywane z wykorzystaniem chatu, e-mail: Przez okres 3 lat celem zachowania zasady rozliczalności.
  5. Dane zawarte w opiniach: W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu – do czasu wniesienia sprzeciwu.
  6. Dane osobowe powiązane z cookies i podobnymi funkcjami: Do czasu usunięcia tych plików przy pomocy ustawień strony / przeglądarki / urządzenia (przy czym usunięcie plików nie zawsze jest tożsame z usunięciem Danych Osobowych uzyskanych za pośrednictwem tych plików – wówczas dane osobowe będą usunięte do czasu wniesienia sprzeciwu).
  7. Dane przekazywane w trakcie postępowania reklamacyjnego i innych procedur związanych z roszczeniami Klienta: 6 lat.
  8. Pozostała kategoria danych (za wyjątkiem danych z plików cookies, o czym więcej w naszej Polityce Cookies): 5 lat.

 

3. W każdym przypadku dane osobowe będą przechowywane również wtedy, gdy przepisy prawa (np. księgowe lub podatkowe) będą zobowiązywać Administratora do ich przetwarzania; dane osobowe będziemy przechowywać dłużej na wypadek, gdyby Klient miał wobec Administratora jakiekolwiek roszczenia, w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora, bądź w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami osób trzecich, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

 

4. W zależności od zakresu danych osobowych i celów ich przetwarzania mogą być więc one przechowywane przez różny okres. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania danych osobowych.

 

§ 7 UPRAWNIENIA, UZYSKIWANIE DOSTĘPU I AKTUALIZACJA DANYCH OSOBOWYCH, REKLAMACJE

 

1. Zgodnie z art. 15 RODO mają Państwo prawo uzyskania od Administratora danych osobowych informacji czy Państwa dane osobowe są przetwarzane.

 

2. Jeżeli Administrator przetwarza  Państwa dane osobowe, wówczas mają Państwo prawo do:

 

  1. dostępu do danych osobowych;
  2. uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Państwa danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Państwu na podstawie RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
  3. uzyskania kopii swoich danych osobowych.

 

3. Ponadto, mogą Państwo poprosić o skorygowanie danych osobowych (art. 16 RODO), usunięcie danych osobowych (art. 17 RODO), wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO) oraz, o ile jest to technicznie wykonalne, poprosić o przekazanie udostępnionych danych osobowych innej organizacji (art. 20 RODO).

 

4. W związku z prawem  do bycia zapomnianym, Administrator dokona aktualizacji lub usunięcia Państwa danych, chyba że ma prawny obowiązek ich zachowania do celów prowadzenia działalności lub zachowania zgodności z prawem. W niektórych przypadkach mają Państwo prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO). Mogą Państwo również skontaktować się z Administratorem w przypadku zastrzeżeń co do sposobu gromadzenia, przechowywania lub korzystania z danych osobowych.

 

5. Administrator stara się niezwłocznie rozpatrywać wszelkie żądania dotyczące w/w operacji na Państwa danych osobowych, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od chwili otrzymania żądania. Z uwagi na skomplikowany charakter żądania Administrator ma prawo rozpatrzyć Państwa żądania w terminie przekraczającym 30 dni, o czym wcześniej poinformuje Użytkownika.

 

6. Administrator  dąży do ostatecznego rozpatrywania skarg, ale jeśli będę Państwo nadal niezadowoleni z uzyskanej odpowiedzi, mogą Państwo złożyć skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochrona danych osobowych lokalnego organu ochrony danych. W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

§ 8 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY,
POLITYKA COOKIES

 

1. Nasza Strona Internetowa, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, czyli ciasteczka. Polityka cookies dotyczy zarówno Klientów Pola namiotowego, jak i Osób Odwiedzających Stronę Internetową, czyli użytkowników, którzy przeglądają zawartość Strony, ale nie dokonują zakupów / rezerwacji.

 

2. Polityka cookies stanowi dokument będący integralną część niniejszej Polityki prywatności. Treść Polityki Cookies znajduje się tutaj.

 

3. Strona Internetowa korzysta również z funkcjonalności zbliżonych do cookies. W związku z tym poszczególne zapisy Polityki cookies należy odnosić odpowiednio również do tych technologii.

 

4. Wybrane pliki cookies przetwarzają Państwa dane osobowe. Przetwarzanie danych osobowych pochodzących z plików cookies lub podobnych technologii na naszej Stronie Internetowej odbywa się w celach zapewnienia funkcjonowania Strony, dostosowania Strony Internetowej do preferencji Osoby Odwiedzające i Klienta, czy celach analitycznych. Przetwarzanie odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celach reklamowych będzie Państwa dodatkowa zgoda, wyrażona poprzez dokonanie wyboru i zaznaczenie checkboxa podczas procesu wyrażania zgody na cookies.

 

5. Gdy Osoba Odwiedzająca korzysta ze Systemu Rezerwacji stosowane są pliki cookies umożliwiające identyfikację jej przeglądarki lub urządzenia – pliki cookies zbierają różnego rodzaju informacje, które co do zasady nie stanowią danych osobowych. Niektóre informacje, w zależności od ich zawartości i sposobu wykorzystania, mogą jednak zostać powiązane z konkretną osobą – przypisanie pewnych zachowań konkretnej Osobie Odwiedzającej lub Klientowi, np. poprzez powiązanie ich z danymi podanymi przy rejestracji Konta w Systemie Rezerwacji, czy konkretnym adresem e-mail – a tam samym zostać uznane za dane osobowe.

 

6. W stosunku do informacji zbieranych przez pliki cookies, które mogą zostać powiązane z konkretną osobą, zastosowanie znajdują postanowienia Polityki prywatności Strony Internetowej odnoszące się do danych osobowych, w szczególności dotyczące praw osoby, której dane dotyczą.

 

7. Strona Internatowa korzysta z profilowania. Dzięki cookies stosowanym w Systemie Rezerwacji możliwe jest zapoznawanie się przez Administratora z preferencjami Osoby Odwiedzającej/Klienta – np. poprzez analizę tego jak często odwiedza Stronę Internetową oraz czy i jakie produkty przegląda. Analiza zachowań w Internecie pomaga lepiej zrozumieć zwyczaje i oczekiwania Klientów i Osób Odwiedzających oraz dostosować się do ich potrzeb i zainteresowań. Dzięki tej technologii możliwe jest zaprezentowanie Osobom Odwiedzającym reklam dopasowanych do ich potrzeb i zainteresowań oraz przygotowania dla pełnoletnich Osób Odwiedzających, którzy się na to zgodzili, lepszych promocji i niespodzianek.

 

§ 9 ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

 

1. Niniejsze zasady Polityki prywatności obowiązują od dnia 01.01.2022 r.

 

2. Administrator oświadcza, iż ma prawo do dokonania zmian niniejszego dokumentu z ważnych powodów, m.in.:

 

  1. zmiany obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie RODO, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz regulujących prawa konsumentów, wpływające na prawa i obowiązki Administratora lub prawa i obowiązki podmiotu danych;
  2. rozwój funkcjonalności lub usług elektronicznych spowodowany postępem technologii internetowej, w tym wdrożenie nowych rozwiązań informatycznych, technologicznych lub technicznych na Stronie Internetowej, mające wpływ na zakres niniejszej Polityki prywatności.

 

3. O wszelkich zmianach Administrator zobowiązuje się poinformować Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem, pozwalającym na zapoznanie się z treścią zmienionego dokumentu, np. poprzez umieszczenie tekstu jednolitego Polityki prywatności na stronie głównej Serwisu Internetowego.

 

4. W przypadku użytkowników korzystających z funkcji newslettera, jeżeli Administrator dokona zasadniczych zmian treści Polityki Prywatności, wówczas poinformuje o nich Użytkowników za pomocą poczty elektronicznej. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń do zmiany Polityki Użytkownik ma prawo zaprzestać korzystania z newslettera poprzez wysłanie prośby o wypisanie z newslettera lub poprzez prośbę usunięcia jego danych osobowych.

 

Polityka Prywatności 1.0 obowiązuje od dnia 01.01.2022 r.

W razie pytań dzwońcie śmiało

+48 604 966 277

(również przez WhatsApp)

Zabia Laka

Dokładna lokalizacja

Żabia Łąka
Pole namiotowe Drawsko Pomorskie
Zachodniopomorskie
Rzeka Drawa

Drawsko Pomorskie

ul. Łąkowa 37A

78-500

Pinezka Google

Serdecznie zapraszamy

+48 604 966 277

Zabia Laka